Akademik Danışma Grubu

Grubun amacı: Grup, esas olarak TARMAKBİR’in teknik konulardaki çalışmalarına destek verecektir. TARMAKBİR’in bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, üniversiteler ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla ve kurumlarla olan teknik konulardaki iletişimine ve ortak çalışmalarına katkı sağlayacak olan Grubun bir diğer faaliyet alanı ise kamu, üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında olacaktır. Bu cümleden olarak, farklı kamu kurumları veya özel kuruluşlar tarafından desteklenen projeler hakkında TARMAKBİR üyelerini bilgilendirmek, TARMAKBİR üyelerinin ürün projelerine teknik destek vermek ve onları yönlendirmek, TARMAKBİR üyelerini, konusundaki uzman akademisyenler konusunda bilgilendirmek, projelerine ortak arayan TARMAKBİR üyeleri ve öğretim üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak, üniversitelerde yürütülmekte olan projeler ve ulusal/ uluslararası proje fırsatları konusunda TARMAKBİR üyelerine enformasyon hizmeti sağlamak, grubun tali bir amacıdır.

Akademik Danışma Grubu Üyeleri:
Başkan- M.Selami İLERİ (TARMAKBİR)

Üye- Prof. Dr. Deniz YILMAZ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Bölümü, (Düzenleme Kurulu Başkanı) denizyilmaz@isparta.edu.tr
Üye- Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Bölümü, sarpksumer@comu.edu.tr
Üye- Prof. Dr. A. Behiç Tekin, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Bölümü, behic.tekin@ege.edu.tr
Üye- Prof. Dr. Y. Benal Öztekin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Bölümü, yurtlu@omu.edu.tr
Grup üyeleri gönüllülük esasına göre hizmet vermektedir.