Kişisel Verilerin Korunması

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) üyelerine, hukuki ilişkide ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

Kişisel verileriniz, TARMAKBİR’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, TARMAKBİR’in etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile TARMAKBİR’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız gibi amaçlar dahil olmak üzere TARMAKBİR’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla TARMAKBİR tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda sayılmaktadır:

– Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemlerini sağlamak.

– Yukarıda belirlenen çerçevede Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek.

– Faaliyetlerin bir parçası olarak sizinle iletişim kurmak.

– Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.

– Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.

– Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek.

– TARMAKBİR üyelerine, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek.

– Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek.

– Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, TARMAKBİR’e üyeliğinizin oluşturulması, TARMAKBİR’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, TARMAKBİR tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonlara katılımınız gibi amaçlar dahil olmak üzere TARMAKBİR’in yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, üye şirketlerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Birliğimiz veya Birliğimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, üyelik formları, bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları için sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ile toplanmaktadır. Bu bilgiler, derneğimiz faaliyetlerinin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Birliğimizin amaçlarını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Birliğimize iletmeniz durumunda Birliğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– 6698 Sayılı Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Birliğimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; KVKK Bilgi Talep Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını TARMAKBİR “Meşrutiyet Caddesi No:31/6 06420 Kızılay / ANKARA” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 Sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu tarmakbir@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.

Çerez Politikası’nın Amacı; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan “Çerezler” ile tarayıcının “Yerel Depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “Yerel Depolama” için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz ve benzeri gibi özel nitelikli kişisel bilgileri depolamıyoruz.

 

Bu web sitesinde Çerez kullanımından nasıl kaçınabilirim?

Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Çerezlerin kullanımını nasıl devre dışı bırakır ve engellerim?

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da, Çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer alır.